พัฒนาคุณภาพการศึกษา


BIG DATA

ระบบงานนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียน
รายบุคคล
(DMC)
ปี 2565
ระบบงานนักเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียน
รายบุคคล
(DMC)
ปี 2566
ระบบงานนักเรียน
ข้อมูล นักเรียน
รายบุคคล
(DMC) สพป.
ศรีสะเกษ เขต 3
สิ่งก่อสร้าง
ระบบข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง
(BOBEC)
amss

ระบบรับ-ส่งหนังสือ
AMSS++
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรในระบบ
AMSS++

ค้นหาหนังสือราชการ
ส่งจากเขต
DLTV
มูลนิธิการศึกษา
ทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
DLIT

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงานโรงเรียน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหาร
การศึกษา
(EMIS)


เงินบำนาญ


เงินบำนาญ

สลิบเงินเดือน


เงินเดือน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการครูผู้สอน

เงินเดือน/
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
(ครูผู้สอน)
พนักงานราชการพี่เลี้ยง
เงินเดือน/
ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
(พี่เลี้ยง) และ
ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ
ระบบข้อมูลข่าวสารน

เว็บไซต์
สำนักงาน


คลังความรู้


คลังความรู้

ระบบเกียรติบัตร

ระบบเกียรติบัตร
วีดิทัศน์กิจกรรม

วีดิทัศน์กิจกรรม
อบรมออนไลน์
วีดิทัศน์กิจกรรม
วีดิทัศน์ภารกิจ
กล่มงานและ
สาระความรู้
E-office
สำนักงาน
อิลเล็กทรอนิกส์
ตอบคำถาม
ข้อข้องใจ
E-Market

เว็บเพจ
E-Market
SSK3
E-Market

ระบบ
E-Market
SSK3
E-Market

ก้าวทันข่าว
ข่าวเก็บตก