โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (Personnel Database Update Program)
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Education Area Management Support System : AMSS++

เพิ่มข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (ระดับโรงเรียน)
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (ระดับโรงเรียน)
ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรรายโรงเรียน (ผู้ดูแลระบบสำหรับโรงเรียน)
ออกจากโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย
ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน 13326 ครั้ง