ส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS++(Smart Area) จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เข้าระบบ AMSS++)

เลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปีที่ส่ง ถึง เรื่อง ผู้ส่ง กลุ่ม
ที่ ศธ 04140/1 2017-01-02 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ นางสาววรญา ศรชัยญาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/1 2018-01-03 วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดศรีสะเกษ นางนันทนา หมื่นจิตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/1 2020-01-02 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ไบอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)ด้รัผ น.ส.สุรีรัตน์ ผ่องราษี กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/1 2021-01-04 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ ขออนุญาตลาป่วย นางสาวสุกัญญา ทวีพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
ที่ ศธ 04140/1 2022-01-04 กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ ( ๑๙๙๓) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาขุขันธ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง นางพิมลพักตร์ กวีกรณ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/1 2023-01-03 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ขอเรียนเชิญร่วมประชุม นางสาวสุนิตา บุญล้ำ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 04140/1 2024-01-02 ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/2 2017-01-04 ผอ.ร.ร.สวงษ์พัฒนศึกษา แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน น.ส.พัชรอัมพร ดวงแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/2 2018-01-03 ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/2 2020-01-02 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางบรรจง ทาวุฒิ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/2 2021-01-03 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/2 2022-01-04 โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย นายศิริชัย กันยาโพธิ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ศธ 04140/2 2023-01-03 โรงเรียนในสังกัด การพัฒนาการตรวจสอบปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 นายอนุวัฒน์ ศิโล หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ศธ 04140/2 2023-12-28 ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 นางสาวนฤมล สีดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/3 2017-01-04 สพฐ. แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 นางสังวร ทวีศรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04140/3 2018-01-03 น.ส.วิยะดา เจียวรัมย์ เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป นางกัญญนัท นันทสิงห์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/3 2020-01-02 ผอ.ร.ร.บ้านติมฯ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถานการศึกษาตามผลการคัดเลือก น.ส.นิตติญา เตชะ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ ศธ 04140/3 2021-01-03 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด มณฑิรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ ศธ 04140/3 2022-01-04 โรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ นายอนุวัฒน์ ศิโล หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่ ศธ 04140/ว3 2023-01-03 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ จอดรถให้ถูกที่ ขับให้ถูกทาง นางสาวสมิตร เหิมหาญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 หน้าแรก ต่อไป ย้อนกลับ หน้าสุดท้าย

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (25 ต.ค.-14 พ.ย. 59) (งานประชาสัมพันธ์)