นับเวลาถอยหลังการทดสอบระดับชาติ
RT , NT , O - NET ปีการศึกษา 2566