ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (10 เมษายน 2562, 15:27 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (27 กันยายน 2559, 11:38 น.)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (25 สิงหาคม 2559, 15:48 น.)
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม   (5 สิงหาคม 2559, 18:37 น.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   (2 สิงหาคม 2559, 15:25 น.)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการสถานศึกษาฯ   (2 สิงหาคม 2559, 16:46 น.)
การประชุมประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา   (14 กรกฎาคม 2559, 10:25 น.)
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนขอให้แจ้งรายชื่อครูผู้บริหารและนักเรียน   (13 กรกฎาคม 2559, 11:41 น.)
รายงานการปรชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙   (30 มิถุนายน 2559, 13:46 น.)
ทั้งหมด >>
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สู...   (22 มกราคม 2567, 16:06 น.)
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้าย...   (28 ธันวาคม 2566, 10:05 น.)
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ...   (27 ธันวาคม 2566, 09:37 น.)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร...   (6 ธันวาคม 2566, 11:20 น.)
ผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อย้ายตามผลการสอบแข่งขัน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้...   (6 ธันวาคม 2566, 11:21 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...   (27 พฤศจิกายน 2566, 15:40 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อพิจารณาการย้ายตามผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ...   (27 พฤศจิกายน 2566, 15:52 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศ...   (23 พฤศจิกายน 2566, 17:09 น.)
ประกาศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติ...   (13 พฤศจิกายน 2566, 16:19 น.)
ทั้งหมด >>
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   (4 พฤศจิกายน 2564, 09:51 น.)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น...   (25 พฤษภาคม 2564, 14:10 น.)
แนวทางการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้...   (4 มีนาคม 2564, 10:00 น.)
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถา...   (3 มีนาคม 2564, 13:53 น.)
มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา   (3 มีนาคม 2564, 13:59 น.)
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา...   (3 มีนาคม 2564, 14:03 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน...   (21 มกราคม 2564, 09:20 น.)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ...   (29 ตุลาคม 2563, 08:49 น.)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการสำหรับ...   (29 ตุลาคม 2563, 08:56 น.)
ทั้งหมด >>
คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน   (26 สิงหาคม 2563, 21:18 น.)
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน   (27 เมษายน 2563, 14:25 น.)
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐา...   (3 เมษายน 2563, 15:13 น.)
ยกเลิกการจัดแข่งขันโครงการ “สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๕” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย   (3 เมษายน 2563, 15:16 น.)
เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่ง...   (3 เมษายน 2563, 15:19 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ “เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ สานฝันสู่งานศิลป์ ๗๐”   (11 มีนาคม 2563, 09:57 น.)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   (31 มกราคม 2563, 14:33 น.)
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือ   (20 พฤศจิกายน 2562, 15:18 น.)
ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562   (27 มิถุนายน 2562, 09:33 น.)
ทั้งหมด >>
แจ้งสถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 5   (3 เมษายน 2567, 13:52 น.)
แจ้งผลสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ได้ 100 คะแนน   (3 เมษายน 2567, 14:41 น.)
รายงานผลการประเมินตนเองใน Google Form เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ Big Data   (3 เมษายน 2567, 14:59 น.)
ขอเชิญชวนส่งผลงาน/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศ ปีการศึกษา   (2 เมษายน 2567, 11:26 น.)
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิ...   (21 มีนาคม 2567, 11:18 น.)
การเข้าระบบออนไลน์และฝึกทำข้อสอบ โปรแกรม PISA STYLE ONLINE TESTING   (11 มีนาคม 2567, 10:39 น.)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกทำข้อสอบ โปรแกรม PISA STYLE ONLINE TESTING   (11 มีนาคม 2567, 10:57 น.)
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาและยกระดับการศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี   (8 มีนาคม 2567, 15:26 น.)
การวัดและประเมินผลหลังเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น สำนักงานเขตพื้น...   (28 กุมภาพันธ์ 2567, 16:18 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คนที่มึความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...   (30 มกราคม 2567, 17:34 น.)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คนที่ไม่มึความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่กา...   (30 มกราคม 2567, 19:29 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14 ธันวาคม 2566   (15 ธันวาคม 2566, 18:13 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และเต็นท์ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนัก...   (15 ธันวาคม 2566, 18:15 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2566 จำนว...   (15 ธันวาคม 2566, 18:18 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา พ.ศ.2566 ...   (14 ธันวาคม 2566, 15:49 น.)
ประกาศการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เงินยืมราชการ ลว.14 ธันวาคม 66   (14 ธันวาคม 2566, 15:55 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4445 ศรีสะเก...   (13 ธันวาคม 2566, 10:16 น.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 13 ธีันวาคม 2566   (13 ธันวาคม 2566, 10:17 น.)
ทั้งหมด >>
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)   (28 กุมภาพันธ์ 2563, 10:29 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย   (26 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/29 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี   (25 กุมภาพันธ์ 2563, 09:24 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองค้า แบบ สปช.105/29   (18 กุมภาพันธ์ 2563, 11:50 น.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา   (19 กุมภาพันธ์ 2563, 12:34 น.)
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.103/26 ฯ   (19 ธันวาคม 2561, 13:54 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีน   (18 ธันวาคม 2561, 09:36 น.)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารอนุบาล)   (7 ธันวาคม 2561, 14:00 น.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพป.202/26 ฯ   (4 ธันวาคม 2561, 09:08 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2566   (16 พฤศจิกายน 2566, 17:07 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566   (9 ตุลาคม 2566, 09:37 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566   (11 กันยายน 2566, 16:24 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566   (9 สิงหาคม 2566, 09:40 น.)
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566   (11 กรกฎาคม 2566, 13:30 น.)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม2566   (9 มิถุนายน 2566, 17:50 น.)
งบทดลองเดือนเมษายน 2566   (10 พฤษภาคม 2566, 17:56 น.)
งบทดลองเดือนมีนาคม2566   (10 เมษายน 2566, 17:53 น.)
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2566   (10 มีนาคม 2566, 17:55 น.)
ทั้งหมด >>
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม   (14 มีนาคม 2567, 11:41 น.)
อบรมเชิงปฏิบัติการ   (14 มีนาคม 2567, 11:51 น.)
ขอเชิญบุคลากรของสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสุตร การปฏิบัติราชการในยุคสำนั...   (5 มีนาคม 2567, 10:23 น.)
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อทำผลงานวิชาการ   (5 มีนาคม 2567, 11:38 น.)
การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   (29 มกราคม 2567, 11:39 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567   (24 มกราคม 2567, 16:02 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567   (24 มกราคม 2567, 16:03 น.)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   (24 มกราคม 2567, 16:04 น.)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   (24 มกราคม 2567, 16:06 น.)
ทั้งหมด >>
การแก้ไขข้อความตัวหนังสือวิ่งที่หน้าเว็บไซต์   (30 เมษายน 2564, 10:35 น.)
ดำเนินการปรับปรงระบบ amss++ ปี 2564   (29 เมษายน 2564, 13:52 น.)
ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมสลิบเงินเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง   (29 เมษายน 2564, 13:58 น.)
การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะ ๓ เดือน   (28 มกราคม 2563, 09:07 น.)
แต่งตั้งคณะทำงานระบบตรวจสอบและนำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...   (28 มกราคม 2563, 11:29 น.)
การตรวจและนำเข้าฐานข้อมูลครูและบุคลากร   (28 มกราคม 2563, 08:50 น.)
การอบรมระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (17 มกราคม 2563, 17:00 น.)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์   (18 ธันวาคม 2562, 16:16 น.)
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาData Management Center (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   (20 มิถุนายน 2562, 11:40 น.)
ทั้งหมด >>
มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด   (22 มิถุนายน 2565, 16:31 น.)
การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน   (24 กันยายน 2563, 11:22 น.)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดี   (4 สิงหาคม 2563, 09:15 น.)
กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (24 กรกฎาคม 2563, 10:54 น.)
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   (14 กรกฎาคม 2563, 18:07 น.)
กำชับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย   (27 พฤษภาคม 2563, 14:59 น.)
ทั้งหมด >>
แนวทางดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563   (2 ตุลาคม 2563, 10:33 น.)
ตัวอย่างคำสั่่งการเงินและพัสดุ   (2 ตุลาคม 2563, 10:36 น.)
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบแผนฯ โรงเรียนในสังกัด   (2 ตุลาคม 2563, 10:51 น.)
การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคส่วนราชการ   (31 มีนาคม 2563, 11:27 น.)
แจ้งปฏิทินและเอกสารประกอบการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563   (31 มีนาคม 2563, 11:28 น.)
กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   (5 พฤศจิกายน 2562, 11:49 น.)
ทั้งหมด >>
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567   (10 เมษายน 2567, 14:19 น.)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   (19 มีนาคม 2567, 09:08 น.)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567   (12 กุมภาพันธ์ 2567, 13:05 น.)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566   (9 มกราคม 2567, 16:31 น.)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   (8 ธันวาคม 2566, 08:58 น.)
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2566   (28 พฤศจิกายน 2566, 09:15 น.)
ทั้งหมด >>